al
Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage
Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage Sports2 sliderimage

PRIVACYVERKLARING

1. Welke partijen zijn er?

In deze Privacy Statement ("Privacyverklaring") wordt verstaan onder:

‘Sports2': Sports 2 Health bvba met zetel te Tervuurse steenweg 119, B-1981 HOFSTADE, ingeschreven onder het ondernemingsnummer (BTW-BE) 0897 449 443 .

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Sports2 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Sportvoeding en sportvoedinssupplementen': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

'Privacywet': Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens gebruikt?

Sports2 hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Sports2 zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Eerst en vooral gebruiken we jouw persoonsgegevens om de goede technische werking van ons webportaal te garanderen. Om producten te plaatsen moet je je immers registreren. Hierbij worden verschillende gegevens opgevraagd. We kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten, nieuwe promoties of producten van Sports2, belangrijke nieuwsberichten, et cetera.

Toegang tot je gegevens (versturen van nieuwsbrieven of berichten van promotionele aard) kan worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden. Je persoonlijke data zelf wordt nooit aan derden verkocht of doorgegeven.

Sports2 heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Zij is daarom in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Zij zal bij een inbraak op haar informaticasystemen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

3. Welke persoonsgegevens worden ingezameld?

Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Sports2 erkent dit recht, en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De Privacywetgeving is enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of bij manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden weggeschreven naar een bestand.

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

Sports2 voldoet aan de hierboven opgenoemde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. De doeleinden zijn uitdrukkelijk omschreven onder titel 2. De gegevens zijn toereikend en niet overmatig.

Sports2 kan ook analytische data verzamelen rond het gebruik en installatie van zijn website. Deze analytische data is vaak anoniem en dient enkel om de prestaties van de website te beoordelen.

4. Worden er locatiegegevens opgeslagen?

De analytische data (bijvoorbeeld Google Analytics) van Sports2 tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan je (vermoedelijke) locatie op een kaart (‘Kaart’) wordt bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen.

We gebruiken deze locatiegegevens dus niet om jou te identificeren, doch enkel om de goede technische werking van onze website te garanderen.

5. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Sports2 treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. Zij definieert het doel (titel 2) en de juridische en technische middelen voor de verwerking. Zij voert de verwerking echter zelf niet uit, dit doet de feitelijke verwerker.

6. Wie is de feitelijke verwerker?

Onder "verwerker" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die in opdracht van de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Als feitelijke verwerker wordt aangeduid: naam hoster, adres hoster, btw-nummer hoster. De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede technische werking van de website (datatransmissie). De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloudportalen. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Deze verwerker biedt voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking, en voldoet bijgevolg aan artikel 16, §1 privacywet.

7. Wat zijn mijn rechten?

De verantwoordelijke voor de verwerking, en/of de feitelijke verwerker, moet de Gebruiker tenminste de volgende informatie verstrekken, uiterlijk op het moment dat de gegevens worden ingezameld:

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking: zie titel 1 en 5.

Naam en adres van de feitelijke verwerker: zie titel 6.

Doeleinden van de verwerking: zie titel 2.

Duurtijd van de verwerking: Sports2 slaat jouw gegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk. Wel houden we een archief bij van jouw gegevens, zolang jouw account actief is, of wanneer jouw persoonlijke data noodzakelijk is om je een bepaalde dienst te kunnen aanbieden. Indien je je account wil stopzetten of verwijderen, dien je een aangetekend schrijven te richten naar Sports2.

Het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing:

Sports2 verzamelt of verwerkt identiteitsgegevens met als prioritair doel de goede technische werking van haar website. De verzamelde gegevens kunnen, wanneer het technische en praktische luik is vervuld, gebruikt worden voor marketingdoeleinden, doch de Gebruiker kan zich hiertegen verzetten door een aangetekend schrijven over te maken aan Sports2. Sports2 voldoet bijgevolg aan de voorafgaande bepaling.

Andere bijkomende informatie, met name: het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben:

Je hebt steeds een wettelijk recht om je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Sports2 verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek gevolg te geven. Je kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten per post (zie titel 1) of per e-mail aan info@Sports2.be.

Je hebt het recht, wanneer je je identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond jouw persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek.

8. Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt?

Sports2 is een Belgische onderneming. Niettemin kan er gegevensverwerking en/of –overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 21 van de privacywet mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de privacywet worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.

Sports2 garandeert geen gegevensverwerking of –opslag te activeren in landen die eenzelfde waarborgen niet kunnen bieden, met uitzondering:

wanneer er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;

wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (tussen Gebruiker en Sports2);

wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst;

wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht),

wanneer de doorgifte geschiedt vanuit een openbaar register dat bedoeld is op het publiek voor te lichten.

Bij Sports2 vinden we jouw privacy erg belangrijk. Ook wij hebben immers niet graag dat onze persoonlijke gegevens zomaar te grabbel worden gegooid. Vandaar dat we je uitgebreid willen informeren in deze privacy policy.